Tác giả: Cô Minh Anh

Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Hai biểu đồ trên thể hiện

Câu hỏi: Hai biểu đồ trên thể hiện A. Nhiệt độ và lượng mưa trung bình năm tại Pa-đăng và Y-an-gun. B. Nhiệt độ và…

Continue Reading Câu hỏi: Hai biểu đồ trên thể hiện
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Dân cư Đông Nam Á phân bố không đều, thể hiện ở

Câu hỏi: Dân cư Đông Nam Á phân bố không đều, thể hiện ở A. Mật độ dân số cao hơn mức trung bình của…

Continue Reading Câu hỏi: Dân cư Đông Nam Á phân bố không đều, thể hiện ở
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới ở Đông Nam Á là

Câu hỏi: Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới ở Đông Nam Á là A. Khí hậu nóng…

Continue Reading Câu hỏi: Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới ở Đông Nam Á là
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Địa điểm Pa-đăng có khí hậu

Câu hỏi: Địa điểm Pa-đăng có khí hậu A. Ôn đới. B. Cận nhiệt đới. C. Nhiệt đới. D. Xích đạo. Gợi ý câu trả…

Continue Reading Câu hỏi: Địa điểm Pa-đăng có khí hậu
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Một trong những lợi thế của hầu hết các nước Đông Nam Á là

Câu hỏi: Một trong những lợi thế của hầu hết các nước Đông Nam Á là A. Phát triển thủy điện. B. Phát triển lâm…

Continue Reading Câu hỏi: Một trong những lợi thế của hầu hết các nước Đông Nam Á là
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Địa điểm Y-an-gun có kiểu khí hậu

Câu hỏi: Địa điểm Y-an-gun có kiểu khí hậu A. Nhiệt đới gió mùa. B. Cận xích đạo. C. Ôn đới gió mùa. D. Nhiệt…

Continue Reading Câu hỏi: Địa điểm Y-an-gun có kiểu khí hậu
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Đảo lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á và lớn thứ ba trên thế giới là

Câu hỏi: Đảo lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á và lớn thứ ba trên thế giới là A. Gia-va. B. Lu-xôn. C. Xu-ma-tra….

Continue Reading Câu hỏi: Đảo lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á và lớn thứ ba trên thế giới là
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Đông Nam Á biển đảo có dạng địa hình chủ yếu nào?

Câu hỏi: Đông Nam Á biển đảo có dạng địa hình chủ yếu nào? A. Đồng bằng châu thổ rộng lớn. B. Núi và cao…

Continue Reading Câu hỏi: Đông Nam Á biển đảo có dạng địa hình chủ yếu nào?
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Đông Nam Á tiếp giáp với các đại dương nào dưới đây?

Câu hỏi: Đông Nam Á tiếp giáp với các đại dương nào dưới đây? A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. B. Thái Bình…

Continue Reading Câu hỏi: Đông Nam Á tiếp giáp với các đại dương nào dưới đây?
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Khu vực Đông Nam Á bao gồm

Câu hỏi: Khu vực Đông Nam Á bao gồm A. 12 quốc gia. B. 11 quốc gia. C. 10 quốc gia. D. 21 quốc gia….

Continue Reading Câu hỏi: Khu vực Đông Nam Á bao gồm