Tác giả: Cô Minh Anh

Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Đông Nam Á có vị trí địa – chính trị rất quan trọng vì

Câu hỏi: Đông Nam Á có vị trí địa – chính trị rất quan trọng vì A. Khu vực này tập trung rất nhiều loại…

Continue Reading Câu hỏi: Đông Nam Á có vị trí địa – chính trị rất quan trọng vì
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Đông Nam Á có ngành khai khoáng phát triển do

Câu hỏi: Đông Nam Á có ngành khai khoáng phát triển do A. có nhiều tài nguyên rừng. B. giàu có về tài nguyên khoáng…

Continue Reading Câu hỏi: Đông Nam Á có ngành khai khoáng phát triển do
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Đặc điểm của Đông Nam Á hải đảo không phải là

Câu hỏi: Đặc điểm của Đông Nam Á hải đảo không phải là A. khu vực tập trung đảo lớn nhất thế giới. B. ít…

Continue Reading Câu hỏi: Đặc điểm của Đông Nam Á hải đảo không phải là
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Khu vực Đông Nam Á bao gồm

Câu hỏi: Khu vực Đông Nam Á bao gồm A. 12 quốc gia. B. 11 quốc gia. C. 10 quốc gia. D. 21 quốc gia….

Continue Reading Câu hỏi: Khu vực Đông Nam Á bao gồm
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Phần đất liền của khu vực Đông Nam Á mang tên là

Câu hỏi: Phần đất liền của khu vực Đông Nam Á mang tên là A. Bán đảo Đông Dương. B. Bán đảo Mã Lai. C….

Continue Reading Câu hỏi: Phần đất liền của khu vực Đông Nam Á mang tên là
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Đông Nam Á là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa lớn trên thế giới, đó là

Câu hỏi: Đông Nam Á là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa lớn trên thế giới, đó là A. văn hóa Trung Hoa,…

Continue Reading Câu hỏi: Đông Nam Á là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa lớn trên thế giới, đó là
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Điểm khác nhau cơ bản của địa hình Đông Nam Á biển đảo với Đông Nam Á lục địa là

Câu hỏi: Điểm khác nhau cơ bản của địa hình Đông Nam Á biển đảo với Đông Nam Á lục địa là A. đồng bằng…

Continue Reading Câu hỏi: Điểm khác nhau cơ bản của địa hình Đông Nam Á biển đảo với Đông Nam Á lục địa là
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Quốc gia nào sau đây nằm ở bộ phận Đông Nam Á lục địa?

Câu hỏi: Quốc gia nào sau đây nằm ở bộ phận Đông Nam Á lục địa? A. Ma-lai-xi-a. B. Xin-ga-po. C. Thái Lan. D. In-đô-nê-xi-a….

Continue Reading Câu hỏi: Quốc gia nào sau đây nằm ở bộ phận Đông Nam Á lục địa?
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Một phần lãnh thổ của quốc gia nào ở Đông Nam Á vẫn có mùa đông lạnh?

Câu hỏi: Một phần lãnh thổ của quốc gia nào ở Đông Nam Á vẫn có mùa đông lạnh? A. Phía bắc Mi-an-ma. B. Phía…

Continue Reading Câu hỏi: Một phần lãnh thổ của quốc gia nào ở Đông Nam Á vẫn có mùa đông lạnh?
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Đông Nam Á có những loại khoáng sản chủ yếu nào dưới đây?

Câu hỏi: Đông Nam Á có những loại khoáng sản chủ yếu nào dưới đây? A. Than, dầu mỏ, khí đốt, thiếc, vàng. B. Dầu…

Continue Reading Câu hỏi: Đông Nam Á có những loại khoáng sản chủ yếu nào dưới đây?