Tác giả: Cô Minh Anh

Posted in Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Giải toán lớp 12

Một số bài toán về khảo sát hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương

Dạng 1: Tìm hàm số có đồ thị cho trước Phương pháp: Bước 1: Nhận dạng đồ thị: Đồ thị thuộc dạng bậc 3 hay…

Continue Reading Một số bài toán về khảo sát hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương
Posted in Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Giải toán lớp 12

Đường tiệm cận của đồ thị hàm số và luyện tập

1. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa: – Tiệm cận đứng: Đường thẳng \(x = {x_0}\) được gọi là tiệm cận đứng của đồ…

Continue Reading Đường tiệm cận của đồ thị hàm số và luyện tập
Posted in Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Giải toán lớp 12

Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ

1. Các kiến thức cần nhớ Công thức tịnh tiến hệ tọa độ: Cho điểm \(I\left( {{x_0};{y_0}} \right),M\left( {x;y} \right)\) đối với hệ tọa độ…

Continue Reading Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ
Posted in Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Giải toán lớp 12

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

1. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định trên miền \(D\). – Số \(M\) được gọi là giá trị lớn nhất của…

Continue Reading Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Posted in Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Giải toán lớp 12

Phương pháp giải bài toán cực trị có tham số đối với các hàm số cơ bản

Dạng 1: Tìm điều kiện của tham số để hàm số bậc ba có điểm cực trị Phương pháp: – Bước 1: Tính \(y’\). – Bước 2: Nêu…

Continue Reading Phương pháp giải bài toán cực trị có tham số đối với các hàm số cơ bản
Posted in Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Giải toán lớp 12

Cực trị của hàm số

1. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định và liên tục trên khoảng \(\left( {a;b} \right)\) và điểm \({x_0} \in \left(…

Continue Reading Cực trị của hàm số
Posted in Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Giải toán lớp 12

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

1. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định trên \(K\) (\(K\) có thể là một khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng) –…

Continue Reading Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số