Danh mục: Chương 4: bất đẳng thức, bất phương trình

Posted in Giải toán lớp 10 Chương 4: bất đẳng thức, bất phương trình

Bất đẳng thức

1. Tính chất cơ bản của bất đẳng thức 2. Bất đẳng thức Cô – si (Cauchy) a) Với $\forall a \ge 0;{\rm{ }}b \ge 0$…

Continue Reading Bất đẳng thức
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 4: bất đẳng thức, bất phương trình

Đại cương về bất phương trình

1. Kiến thức cần nhớ a. Bất phương trình một ẩn – Là mệnh đề chứa biến có dạng \(f\left( x \right) < g\left( x…

Continue Reading Đại cương về bất phương trình
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 4: bất đẳng thức, bất phương trình

Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn

1. Giải và biện luận bất phương trình dạng ax + b < 0 Cho bất phương trình \(ax + b < 0\,\,\,\,\left( 1 \right)\)…

Continue Reading Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 4: bất đẳng thức, bất phương trình

Dấu của nhị thức bậc nhất

1. Định lí về dấu của nhị thức bậc nhất a) Nhị thức bậc nhất Nhị thức bậc nhất đối với $x$ là biểu thức…

Continue Reading Dấu của nhị thức bậc nhất
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 4: bất đẳng thức, bất phương trình

Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn a) Bất phương trình bậc nhất hai ẩn và miền nghiệm của nó. – Bất phương trình bậc…

Continue Reading Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 4: bất đẳng thức, bất phương trình

Dấu của tam thức bậc hai

1. Tam thức bậc hai Tam thức bậc hai (đối với \(x\)) là biểu thức dạng $a{x^2} + bx + c$. Trong đó \(a,b,c\) là…

Continue Reading Dấu của tam thức bậc hai
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 4: bất đẳng thức, bất phương trình

Bất phương trình bậc hai

1. Bất phương trình bậc hai – Bất phương trình bậc hai ẩn $x$ là bất phương trình dạng $a{x^2} + bx + c <…

Continue Reading Bất phương trình bậc hai