Danh mục: Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Posted in Giải toán lớp 8 Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

1. Các kiến thức cần nhớ Bất đẳng thức: Bất đẳng thức là hệ thức có dạng \(a > b\) ( hoặc \(a < b,a \ge…

Continue Reading Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

1. Các kiến thức cần nhớ Tính chất nhân cùng một số vào hai vế của bất đẳng thức. a) Khi nhân cả hai vế của…

Continue Reading Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bất phương trình bậc nhất một ẩn

1. Các kiến thức cần nhớ Tập nghiệm của bất phương trình + Số \(x = a\) gọi là nghiệm của một bất phương trình nếu ta…

Continue Reading Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

1. Các kiến thức cần nhớ Nhắc lại: \(\left| a \right| = \left\{ \begin{array}{l}a\;\;khi\;\;a \ge 0\\ – a\;\;khi\;\;a < 0\end{array} \right..\) Một số dạng toán chứa…

Continue Reading Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Ôn tập chương 4 toán lớp 8

1. Bất đẳng thức Bất đẳng thức là hệ thức có dạng \(a > b\) ( hoặc \(a < b,a \ge b,a \le b\) )…

Continue Reading Ôn tập chương 4 toán lớp 8