Danh mục: blog

Posted in blog

Tìm giá trị lớn nhất của $A = \frac{{1 – 5\sqrt x }}{{\sqrt x + 1}}$

Tìm giá trị lớn nhất của $A = \frac{{1 – 5\sqrt x }}{{\sqrt x + 1}}$ A \(0\) B \(1\) C \(2\) D \(3\) Lời…

Continue Reading Tìm giá trị lớn nhất của $A = \frac{{1 – 5\sqrt x }}{{\sqrt x + 1}}$