Posted in Giải toán lớp 11 Chương 5: Đạo hàm

Khái niệm đạo hàm

1. Đạo hàm của hàm số tại một điểm Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định trên \(\left( {a;b} \right)\) và điểm…

Continue Reading Khái niệm đạo hàm
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 5: Đạo hàm

Các quy tắc tính đạo hàm

1. Các quy tắc tính đạo hàm Cho hai hàm số \(u = u\left( x \right)\) và \(v = v\left( x \right) \ne 0,\forall x…

Continue Reading Các quy tắc tính đạo hàm
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 5: Đạo hàm

Đạo hàm cấp cao

1. Vi phân \(df\left( x \right) = f’\left( x \right)dx\) hoặc \(dy = y’dx\) 2. Đạo hàm cấp cao Giả sử hàm số \(y =…

Continue Reading Đạo hàm cấp cao
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 5: Đạo hàm

Phương pháp viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

1. Kiến thức cần nhớ Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm tại điểm \({x_0}\). Khi đó: – Hệ số góc…

Continue Reading Phương pháp viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 5: Đạo hàm

Ôn tập chương đạo hàm

I. ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM 1. Định nghĩa đạo hàm tại 1 điểm * Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a;…

Continue Reading Ôn tập chương đạo hàm