Danh mục: Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

Posted in Giải toán lớp 4 Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

Dấu hiệu chia hết cho 2

1. Ví dụ 2. Dấu hiệu chia hết cho 2         Các số có chữ số tận cùng là \(0\,;\,\,2\,;\,\,4\,;\,\,6\,;\,\,8\) thì chia hết…

Continue Reading Dấu hiệu chia hết cho 2
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

Dấu hiệu chia hết cho 5

1. Ví dụ 2. Dấu hiệu chia hết cho \(5\) Các số có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\) thì chia hết cho…

Continue Reading Dấu hiệu chia hết cho 5
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

Dấu hiệu chia hết cho 9

1. Ví dụ 2. Dấu hiệu chia hết cho \(9\) Các số có tổng các chữ số chia hết cho \(9\) thì chia hết cho \(9\)….

Continue Reading Dấu hiệu chia hết cho 9
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

Dấu hiệu chia hết cho 3

1. Ví dụ 2. Dấu hiệu chia hết cho \(3\) Các số có tổng các chữ số chia hết cho \(3\) thì chia hết cho \(3\)….

Continue Reading Dấu hiệu chia hết cho 3
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

Ki-lô-mét vuông

Để đo diện tích lớn như diện tích một thành phố, một khu rừng hay một vùng biển … người ta thường dùng đơn vị:…

Continue Reading Ki-lô-mét vuông