Danh mục: Chương 3: Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân

Posted in Giải toán lớp 11 Chương 3: Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân

Phương pháp quy nạp toán học

1. Kiến thức cần nhớ Bài toán: Gọi \(P\left( n \right)\) là một mệnh đề chứa biến \(n\left( {n \in {N^*}} \right)\). Chứng minh \(P\left(…

Continue Reading Phương pháp quy nạp toán học
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 3: Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân

Dãy số

1. Kiến thức cần nhớ a) Định nghĩa – Hàm số \(u\) xác định trên tập hợp các số nguyên dương \({N^*}\) được gọi là…

Continue Reading Dãy số
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 3: Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân

Cấp số cộng

1. Kiến thức cần nhớ – Dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) là cấp số cộng \( \Leftrightarrow {u_n} = {u_{n – 1}} + d,\forall n…

Continue Reading Cấp số cộng
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 3: Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân

Cấp số nhân

1. Kiến thức cần nhớ – Dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) (hữu hạn hoặc vô hạn) là cấp số nhân \( \Leftrightarrow {u_{n + 1}}…

Continue Reading Cấp số nhân
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 3: Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân

Ôn tập chương 3

1. Phương pháp quy nạp toán học Để chứng minh những mệnh đề liên quan đến số nguyên dương \(n\) là đúng với mọi \(n\)…

Continue Reading Ôn tập chương 3