Posted in Chương 7: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song Giải toán lớp 11

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

1. Điểm, đường thẳng, mặt phẳng Quan sát hình vẽ trên ta có: – Điểm \(H\) thuộc đường thẳng \(d\), kí hiệu \(H \in d\)….

Continue Reading Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 7: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Hai đường thẳng song song

1. Kiến thức cần nhớ a) Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng phân biệt. – Hai đường thẳng gọi là đồng phẳng nếu…

Continue Reading Hai đường thẳng song song
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 7: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Phương pháp tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

Bài toán: Cho đường thẳng \(d\) và mặt phẳng \(\left( P \right)\). Tìm giao điểm của \(d\) và \(\left( P \right)\). Phương pháp: Cách 1:…

Continue Reading Phương pháp tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 7: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Đường thẳng song song với mặt phẳng

1. Kiến thức cần nhớ a) Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng. Cho đường thẳng \(d\) và mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\),…

Continue Reading Đường thẳng song song với mặt phẳng
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 7: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Phương pháp xác định thiết diện của hình chóp

1. Thiết diện của một hình Định nghĩa: Thiết diện (hay mặt cắt) của hình \(H\) khi cắt bởi mặt phẳng \(\left( P \right)\) là phần…

Continue Reading Phương pháp xác định thiết diện của hình chóp
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 7: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Hai mặt phẳng song song

1. Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng Giữa hai mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) và \(\left( \beta  \right)\) có ba vị trí tương đối:…

Continue Reading Hai mặt phẳng song song
Posted in Chương 7: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song Giải toán lớp 11

Hình lăng trụ, hình hộp, hình chóp cụt

1. Hình lăng trụ và hình hộp a) Hình lăng trụ Hình vẽ trên cho ta một hình lăng trụ, ở đó: +) Các cạnh bên…

Continue Reading Hình lăng trụ, hình hộp, hình chóp cụt
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 7: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Phép chiếu song song

1. Phép chiếu song song Cho mặt phẳng $\left( \alpha  \right)$và một đường thẳng $\Delta $ cắt $\left( \alpha  \right)$. Với mỗi điểm $M$ trong không…

Continue Reading Phép chiếu song song
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 7: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Ôn tập chương 7

1. Các cách xác định mặt phẳng Một mặt phẳng trong không gian có thể được xác định bởi một trong các cách thức sau:…

Continue Reading Ôn tập chương 7