Posted in Giải toán lớp 9 Chương 6: Đường tròn

Sự xác định của đường tròn- Tính chất đối xứng của đường tròn

1. Các kiến thức cần nhớ a. Đường tròn Tập hợp các điểm cách điểm $O$ cố định một khoảng bằng $R$ không đổi \(\left(…

Continue Reading Sự xác định của đường tròn- Tính chất đối xứng của đường tròn
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 6: Đường tròn

Đường kính và dây của đường tròn

1. Các kiến thức cần nhớ a. So sánh độ dài của đường kính và dây Trong các dây của đường tròn, dây lớn nhất…

Continue Reading Đường kính và dây của đường tròn
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 6: Đường tròn

Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

1. Các kiến thức cần nhớ Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Định lý: Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của…

Continue Reading Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 6: Đường tròn

Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn

1. Các kiến thức cần nhớ Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn Cho đường tròn $\left( {O;R} \right)$ và một đường…

Continue Reading Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 6: Đường tròn

Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

1. Các kiến thức cần nhớ a. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau Nếu hai tiếp tuyến của đường tròn cắt nhau tại một…

Continue Reading Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 6: Đường tròn

Vị trí tương đối của hai đường tròn

1. Các kiến thức cần nhớ a. Vị trí tương đối của hai đường tròn Trường hợp 1:  Hai đường tròn $\left( {O;R} \right)$ và $\left(…

Continue Reading Vị trí tương đối của hai đường tròn
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 6: Đường tròn

Ôn tập chương 6 toán lớp 9

1. Sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng của đường tròn. a) Đường tròn tâm \(O\) bán kính \(R\left( {R > 0} \right)\) là…

Continue Reading Ôn tập chương 6 toán lớp 9