Câu hỏi: Để thể hiện sản lượng của một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới qua các năm, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

Câu hỏi: Để thể hiện sản lượng của một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới qua các năm, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Cột chồng.
B. Kết hợp.
C. Miền.
D. Đường.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích:
– Yêu cầu đề ra thể hiện sản lượng các sản phẩm công nghiệp -> nghĩa là thể hiện sự thay đổi giá trị của các sản phẩm công nghiệp.
– Bảng số liệu thể hiện 2 đơn vị khác nhau (triệu tấn và tỉ kWh).
=> Dựa vào dấu hiệu nhận dạng biểu đồ kết hợp ở trường hợp 2.
=> Lựa chọn biểu đồ kết hợp (cột và đường) để thể hiện sản lượng của một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới qua các năm.

Author: Cô Minh Anh