Câu hỏi: Các kinh tuyến là những đoạn thẳng đồng quy ở cực, vĩ tuyến là những cung tròn đồng tâm là đặc điểm của phép chiếu nào?

Câu hỏi: Các kinh tuyến là những đoạn thẳng đồng quy ở cực, vĩ tuyến là những cung tròn đồng tâm là đặc điểm của phép chiếu nào?
A. Phép chiếu phương vị.
B. Phép chiếu hình nón.
C. Phép chiếu hình trụ.
D. Phép chiếu phương vị đứng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Các kinh tuyến là những đoạn thẳng đồng quy ở cực, vĩ tuyến là những cung tròn đồng tâm là đặc điểm của phép chiếu hình nón.

Author: Cô Minh Anh