Câu hỏi: Cho bảng số liệu: TỈ TRỌNG CƠ CẤU CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOA KÌ GIAI ĐOẠN 1990 – 2010 (Đơn vị: %) Nhận xét nào dưới đây không chính xác?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:
TỈ TRỌNG CƠ CẤU CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOA KÌ
GIAI ĐOẠN 1990 – 2010 (Đơn vị: %)
Nhận xét nào dưới đây không chính xác?
A. Ngành nông – lâm – ngư nghiệp luôn chiếm tỉ trọng thấp nhất và có xu hướng giảm.
B. Ngành công nghiệp xây dựng chiếm tỉ trọng khá cao và có xu hướng tăng.
C. Ngành dịch vụ luôn chiếm tỉ trọng cao nhất và có xu hướng tăng.
D. Ngành công nghiệp xây dựng chiếm tỉ trọng khá cao và có xu hướng giảm dần.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Qua bảng số liệu, rút ra những nhận xét sau:
– Ngành nông – lâm – ngư nghiệp luôn chiếm tỉ trọng thấp nhất và có xu hướng giảm (2,1% xuống 0,9%).
– Ngành công nghiệp xây dựng chiếm tỉ trọng khá cao và có xu hướng giảm (27,6% xuống 19,8%).
– Ngành dịch vụ luôn chiếm tỉ trọng cao nhất và có xu hướng tăng (70,3% lên 79,3%).

Author: Cô Minh Anh