Câu hỏi: Cho biết dân số của một quốc gia năm 2019 có 985 triệu người nam và 872 triệu người nữ. Tỉ số giới tính của quốc gia đó là

Câu hỏi: Cho biết dân số của một quốc gia năm 2019 có 985 triệu người nam và 872 triệu người nữ. Tỉ số giới tính của quốc gia đó là
A. 113%, cứ 100 nam có 113 nữ.
B. 112%, cứ 112 nam có 100 nữ.
C. 113 %, cứ 113 nam có 100 nữ.
D. 112%, cứ 100 nam có 112 nữ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích:
– Công thức tính tỉ số giới tính
Tnn = x 100 (%)
Trong đó: Tnn: Tỉ số giới tính.
Dnam: Dân số nam.
Dnữ: Dân số nữ.
– Áp dụng công thức:
Tỉ số giới tính = (985 / 872) x 100 = 113 %.
=> Tỉ lệ giới tính là 113%, nghĩa là cứ 113 nam có 100 nữ.

Author: Cô Minh Anh