Câu hỏi: Kim loại nhôm bị hòa tan bởi H$_{2}$SO$_{4}$ loãng, thu được muối sunfat và khí hiđro. Phản ứng mô tả hiện tượng trên là

Câu hỏi: Kim loại nhôm bị hòa tan bởi H$_{2}$SO$_{4}$ loãng, thu được muối sunfat và khí hiđro. Phản ứng mô tả hiện tượng trên là
A. 2Al + H$_{2}$SO$_{4}$ → Al$_{2}$(SO$_{4}$)$_{3}$ + H$_{2}$
B. 2Al + H$_{2}$SO$_{4}$ → Al$_{2}$SO$_{4}$ + H$_{2}$
C. Al + 3H$_{2}$SO$_{4}$ → Al(SO$_{4}$)$_{3}$ + H$_{2}$
D. 2Al + 3H$_{2}$SO$_{4}$ → Al$_{2}$(SO$_{4}$)$_{3}$ + 3H$_{2}$

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh