Câu hỏi: Ngành công nghiệp nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế – kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới ?

Câu hỏi: Ngành công nghiệp nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế – kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới ?
A. Công nghiêp cơ khí .
B. Công nghiệp năng lượng.
C. Công nghiệp điện tử – tin học .
D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

Gợi ý câu trả lời

Công nghiệp điện tử – tin học chế tạo ra những sản phẩm công nghệ hiện đại, tinh vi như các vi mạch điện tử, chip, máy tính điện thoại, các sản phẩm công nghệ số khác….đòi hỏi khoa học kĩ thuật hiện đại, hàm lượng chất xám lớn ⇒ do vậy công nghiệp điện tử – tin học được xem là [I]thước đo trình độ phát triển kinh tế- kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới.[/I]
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh