Câu hỏi: Ngoài dầu mỏ và khí đốt chúng ta có thể khai thác các nguồn năng lượng khác từ biển và đại dương trong đó đáng kể nhất là

Câu hỏi: Ngoài dầu mỏ và khí đốt chúng ta có thể khai thác các nguồn năng lượng khác từ biển và đại dương trong đó đáng kể nhất là
A. Năng lượng thuỷ triều.
B. Năng lượng sóng.
C. Năng lượng thuỷ nhiệt.
D. Năng lượng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Ngoài dầu mỏ và khí đốt chúng ta có thể khai thác các nguồn năng lượng khác từ biển và đại dương trong đó đáng kể nhất là năng lượng thuỷ triều.

Author: Cô Minh Anh