Câu hỏi: Nguyên nhân nào dưới đây đã làm cho diện tích đất trồng, đồi núi trọc ở các nước đang phát triển tăng nhanh và thúc đẩy quá trình hoang mạc hóa xảy ra ngày càng mạnh?

Câu hỏi: Nguyên nhân nào dưới đây đã làm cho diện tích đất trồng, đồi núi trọc ở các nước đang phát triển tăng nhanh và thúc đẩy quá trình hoang mạc hóa xảy ra ngày càng mạnh?
A. Đẩy mạnh hoạt động nuôi trồng rừng.
B. Đốt nương làm rẫy, phá rừng để lấy gỗ.
C. Phát triển du lịch sinh thái.
D. Phát triển công nghiệp và đô thị.

Gợi ý câu trả lời

Nguyên nhân làm cho diện tích đất trồng, đồi núi trọc tăng nhanh và thúc đẩy quá trình hoang mạc hóa ở các nước đang phát triển là do đốt nương làm rẫy, phá rừng để lấy gỗ, củi, mở rộng diện tích canh tác và đồng cỏ.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh