Câu hỏi: Từ Niu-Iooc đến Xin-ga-po, đi vòng qua Nam Mĩ là 10141 hải lí, nếu đi qua kênh Panama chỉ mất 8885 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % )

Câu hỏi: Từ Niu-Iooc đến Xin-ga-po, đi vòng qua Nam Mĩ là 10141 hải lí, nếu đi qua kênh Panama chỉ mất 8885 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % )
A. 60%.B. 70%.C. 25%.D. 12%.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích:
– Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn:
Công thức:
+ Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng châu Phi – Khoảng cách qua Xuy-ê (đơn vị: hải lí)
+ % quãng đường rút ngắn = Quãng đường rút ngắn / khoảng cách vòng châu Phi) x 100% (đơn vị: %)
– Với công thức trên: Ta tính được quãng đường rút ngắn từ Niu-Iooc đến Xin-ga-po là 12%.

Author: Cô Minh Anh