Câu hỏi: Tại sao cường độ phong hóa diễn ra mạnh nhất ở bề mặt Trái Đất? 1. Trực tiếp nhận được năng lượng của bức xạ mặt trời. 2. Tiếp xúc trực tiếp với khí quyển, thủy quyền và sinh quyển. 3. Chịu tác động mạnh mẽ từ các hoạt động của con người. 4. Chịu nhiều sức ép từ tất cả các quyển khác Những bao nhiêu ý đúng trong các câu trên?

Câu hỏi: Tại sao cường độ phong hóa diễn ra mạnh nhất ở bề mặt Trái Đất?
1. Trực tiếp nhận được năng lượng của bức xạ mặt trời.
2. Tiếp xúc trực tiếp với khí quyển, thủy quyền và sinh quyển.
3. Chịu tác động mạnh mẽ từ các hoạt động của con người.
4. Chịu nhiều sức ép từ tất cả các quyển khác
Những bao nhiêu ý đúng trong các câu trên?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Cường độ phong hóa diễn ra mạnh nhất ở bề mặt Trái Đất là do bề mặt Trái Đất trực tiếp nhận được năng lượng của bức xạ mặt trời, đồng thời tiếp xúc trực tiếp với khí quyển, thủy quyền và sinh quyển và chịu tác động mạnh mẽ từ các hoạt động của con người.

Author: Cô Minh Anh