Câu hỏi: Tại sao mực nước các hồ đang cạn dần? 1. Nước bốc hơi nhiều do khí hậu khô. 2. Cung cấp nước cho sông và bị sông hút dần nước do quá trình đào lòng. 3. Phù sa sông dần lấp đầy. 4. Nước cung cấp cho hồ ngày càng ít. Có tất cả bao nhiêu ý đúng trong các câu trên?

Câu hỏi: Tại sao mực nước các hồ đang cạn dần?
1. Nước bốc hơi nhiều do khí hậu khô.
2. Cung cấp nước cho sông và bị sông hút dần nước do quá trình đào lòng.
3. Phù sa sông dần lấp đầy.
4. Nước cung cấp cho hồ ngày càng ít.
Có tất cả bao nhiêu ý đúng trong các câu trên?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Mực nước các hồ đang cạn dần là do nước ở các hồ đang bốc hơi nhiều vì khí hậu khô, các hồ cung cấp nước cho sông và bị sông hút dần nước do quá trình đào lòng cùng với đó là phù sa sông dần lấp đầy các hồ.

Author: Cô Minh Anh