Câu hỏi: Tất cả các yếu tố ở bên trong của một đất nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở nước đó, được gọi là

Câu hỏi: Tất cả các yếu tố ở bên trong của một đất nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở nước đó, được gọi là
A. Nguồn lực tự nhiên.
B. Nguồn lực kinh tế – xã hội.
C. Nguồn lực bên trong.
D. Nguồn lực bên ngoài.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục I, SGK/100 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh