Câu hỏi: Vào mùa khô, vùng cực Nam Trung Bộ có khí hậu khô hạn, lượng mưa rất ít khiến đất đai ở đây nơi bị khô hạn, thiếu nước nghiêm trọng, gây ra hiện tượng hoang mạc hóa mở rộng, sinh vật khó phát triển.. Trong tình huống này, có sự tác động lẫn nhau của các thành phần nào trong lớp vỏ địa lí ?

Câu hỏi: Vào mùa khô, vùng cực Nam Trung Bộ có khí hậu khô hạn, lượng mưa rất ít khiến đất đai ở đây nơi bị khô hạn, thiếu nước nghiêm trọng, gây ra hiện tượng hoang mạc hóa mở rộng, sinh vật khó phát triển.. Trong tình huống này, có sự tác động lẫn nhau của các thành phần nào trong lớp vỏ địa lí ?
A. Khí quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển, sinh quyển.
B. Thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng quyển.
C. Khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển.
D. Khí quyển, thủy quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng quyển.

Gợi ý câu trả lời

– Vào mùa khô → khí hậu khô hạn-> thuộc khí quyển
– Thiếu nước → làm giảm mực nước ngầm và nước trên các ông ngòi → tác động đến thủy quyển.
– Đất đai khô cắn → tác động đến thổ nhưỡng quyển.
– Sinh vật khó phát triển → tác động đến sinh quyển.
⇒ Như vậy trong tình huống này, có sự tác động lẫn nhau của các quyển: khí quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển, sinh quyển.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh