Câu hỏi: 5 nước đầu tiên tham gia hành lập ASEAN là:

Câu hỏi: 5 nước đầu tiên tham gia hành lập ASEAN là:
A. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po.
B. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Xin-ga-po.
C. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Bru-nây, Xin-ga-po.
D. Thái Lan, Xin-ga-po , In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Việt Nam.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục I, SGK/106 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh