Câu hỏi: Ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa là

Câu hỏi: Ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa là
A. làm cho nông thôn mất đi nguồn nhân lực lớn.
B. tỉ lệ dân số thành thị tăng lên một cách tự phát.
C. tình trạng thất nghiệp ở thành thị ngày càng tăng.
D. góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/95, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh