Câu hỏi: Axit H$_{2}$SO$_{4}$ loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây?

Câu hỏi: Axit H$_{2}$SO$_{4}$ loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây?
A. FeCl$_{3}$, MgO, Cu, Ca(OH)$_{2}$
B. NaOH, CuO, Ag, Zn
C. Mg(OH)$_{2}$, CaO, K$_{2}$SO$_{3}$, SO$_{2}$
D. Al, Al$_{2}$O$_{3}$, Fe(OH)3, BaCl$_{2}$

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh