Câu hỏi: Bản đồ tỉ lệ lớn là loại bản đồ có tỉ lệ

Câu hỏi: Bản đồ tỉ lệ lớn là loại bản đồ có tỉ lệ
A. Lớn hơn hoặc bằng 1:200 000.
B. Lớn hơn 1:200 000.
C. Lớn hơn hoặc bằng 1:100 000.
D. Bé hơn hoặc bằng 1:200 000.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Bản đồ tỉ lệ lớn là loại bản đồ có tỉ lệ lớn hơn 1:200 000.

Author: Cô Minh Anh