Câu hỏi: Bề mặt Trái Đất được chia ra làm

Câu hỏi: Bề mặt Trái Đất được chia ra làm
A. 12 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 150 kinh tuyến.
B. 24 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 150 kinh tuyến.
C. 12 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 300 kinh tuyến.
D. 24 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 300 kinh tuyến.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/20, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh