Câu hỏi: Bề mặt trái đất được chia ra làm

Câu hỏi: Bề mặt trái đất được chia ra làm
A. 12 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 15[sup]o[/sup] kinh tuyến.
B. 24 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 15[sup]o[/sup] kinh tuyến.
C. 12 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 30[sup]o[/sup] kinh tuyến.
D. 24 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 30[sup]o[/sup] kinh tuyến.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục II, SGK/21 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh