Câu hỏi: Biên giới Trung Quốc với các nước chủ yếu là

Câu hỏi: Biên giới Trung Quốc với các nước chủ yếu là
A. Núi cao và hoang mạc.
B. Núi thấp và đồng bằng.
C. Đồng bằng và hoang mạc.
D. Núi thấp và hoang mạc.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục I, SGK/86 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh