Câu hỏi: Biển Hồ ở Campuchia có ảnh hưởng đến chế độ nước của sông nào dưới đây?

Câu hỏi: Biển Hồ ở Campuchia có ảnh hưởng đến chế độ nước của sông nào dưới đây?
A. Sông Đồng Nai.
B. Sông Bé.
C. Sông Cửu Long.
D. Sông Hồng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/58, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh