Câu hỏi: Biện pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thất nghiệp ở thành thị nước ta hiện nay là

Câu hỏi: Biện pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thất nghiệp ở thành thị nước ta hiện nay là
A. mở rộng các nghề thủ công và truyền thống.
B. phát triển sản xuất công nghiệp và dịch vụ.
C. phân bố lại lực lượng lao động trên cả nước.
D. hợp tác với nước ngoài để xuất khẩu lao động.

Gợi ý câu trả lời

B Bài 17: Lao động và việc làm – Mục 3 Vấn đề việc làm avf hướng giải quyết việc làm.

Author: Cô Minh Anh