Câu hỏi: Biện pháp nào dưới đây được coi là quan trọng nhất tránh nguy cơ cạn kiệt tài nguyên khoáng sản?

Câu hỏi: Biện pháp nào dưới đây được coi là quan trọng nhất tránh nguy cơ cạn kiệt tài nguyên khoáng sản?
A. Sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên khoáng sản
B. Sản xuất các vật liệu thay thế, vật liệu tổng hợp
C. Ngừng khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản
D. Khai thác đi đôi với bảo vệ và sử dụng hợp lí

Gợi ý câu trả lời

Sự hình thành tài nguyên khoáng sản phải mất hàng triệu năm nên khi sử dụng tài nguyên này bị hao kiệt sẽ không phục hồi được. Tài nguyên khoáng sản đang có nguy cơ cạn kiệt, khai thác không có kế hoạch và sử dụng lãng phí vì vậy để tránh nguy cơ cạn kiệt của tài nguyên khoáng sản thì biện pháp quan trọng nhất là phải khai thác đi đôi với bảo vệ và sử dụng hợp lí.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh