Câu hỏi: Biện pháp nào dưới đây là quan trọng nhất tránh nguy cơ cạn kiệt tài nguyên khoáng sản?

Câu hỏi: Biện pháp nào dưới đây là quan trọng nhất tránh nguy cơ cạn kiệt tài nguyên khoáng sản?
A. Sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên khoáng sản.
B. Sản xuất các vật liệu thay thế, vật liệu tổng hợp.
C. Ngừng khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản.
D. Khai thác đi đôi với bảo vệ và sử dụng hợp lí.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Biện pháp quan trọng nhất để tránh nguy cơ cạn kiệt của tài nguyên khoáng sản là khai thác đi đôi với bảo vệ và sử dụng hợp lí.

Author: Cô Minh Anh