Câu hỏi: Biện pháp nào sau đây được sử dụng chủ yếu trong “ Cách mạng xanh”?

Câu hỏi: Biện pháp nào sau đây được sử dụng chủ yếu trong “ Cách mạng xanh”?
A. Tăng cường cơ giới hóa.
B. Thực hiện hóa học hóa.
C. Tạo ra và sử dụng các giống mới có năng suất cao.
D. Áp dụng công nghệ sinh học.

Gợi ý câu trả lời

Cách mạng xanh áp dụng các thành tựu khoa học trong ngành trồng trọt.
Cụ thể là việc tạo ra các giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt hơn. Cách mạng xanh bắt đầu từ Mê-xi-cô lan sang Ấn Độ (tạo ra các giống ngô và lúa mì cho năng suất cao) → giải quyết vấn đề lương thực cho Ấn Độ.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh