Câu hỏi: Biện pháp nào sau đây góp phần bảo vệ tài nguyên khoáng sản?

Câu hỏi: Biện pháp nào sau đây góp phần bảo vệ tài nguyên khoáng sản?
A. Cấm khai thác khoáng sản dưới mọi hình thức.
B. Sử dụng tiết kiệm, sản xuất vật liệu thay thế.
C. Sử dụng hoang phí, khai thác hết để tái tạo mới.
D. Chỉ khai thác khoáng sản năng lượng và phi kim.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Khoáng sản là nguồn tài nguyên quan trọng khó có thể thay thế và được sử dụng trong hầu hết các ngành sản xuất kinh tế công nghiệp. Vì vậy, việc hạn chế khai thác hay hạn chế sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản là biện pháp chưa hợp lí và không mang tính khả thi hiện nay => Biện pháp hợp lí và hiệu quả nhất là phải sử dụng thật tiết kiệm, sử dụng tổng hợp, đồng thời sản xuất các vật liệu thay thế (chất dẻo tổng hợp).

Author: Cô Minh Anh