Câu hỏi: Biểu đồ thể hiện rõ nhất cơ cấu GDP của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a là:

Câu hỏi: Biểu đồ thể hiện rõ nhất cơ cấu GDP của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a là:
A.Biểu đồ cột B.Biểu đồ đường
C. Biểu đồ tròn D.Biểu đồ miền

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài (thể hiện cơ cấu) thì biểu đồ tròn là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu GDP của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a.

Author: Cô Minh Anh