Câu hỏi: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị xuất khẩu của các quốc gia là

Câu hỏi: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị xuất khẩu của các quốc gia là
A. Biểu đồ tròn. B. Biểu đồ cột.
C. Biểu đồ đường. D. Biểu đồ miền.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài → Biểu đồ cột là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện giá trị xuất khẩu của các quốc gia.

Author: Cô Minh Anh