Câu hỏi: Biểu hiện của quy luật phi địa đới thể hiện rõ nhất ở sự phân bố các thành phần địa lý cảnh quan theo

Câu hỏi: Biểu hiện của quy luật phi địa đới thể hiện rõ nhất ở sự phân bố các thành phần địa lý cảnh quan theo
A. Vĩ độ.
B. Đai cao và kinh độ.
C. Kinh độ.
D. Đai cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Biểu hiện của quy luật phi địa đới thể hiện rõ nhất ở sự phân bố các thành phần địa lý cảnh quan theo đai cao (biểu hiện rõ nhất là khí hậu, đất và sinh vật) và kinh độ (biểu hiện rõ nhất là khí hậu, sinh vật).

Author: Cô Minh Anh