Câu hỏi: Biểu hiện của thị trường tài chính quốc tế được mở rộng là

Câu hỏi: Biểu hiện của thị trường tài chính quốc tế được mở rộng là
A. Sự sáp nhập cuả các ngân hàng lại với nhau
B. Nhiều ngân hàng được nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử
C. Sự kết nối giữa các ngân hàng lớn với nhau
D. Triệt tiêu các ngân hàng nhỏ

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục I.1, SGK/10 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh