Câu hỏi: Biểu hiện của xu hướng già hóa dân số là

Câu hỏi: Biểu hiện của xu hướng già hóa dân số là
A. tỉ lệ người dưới 15 tuổi giảm, tỉ lệ người trên 65 tuổi tăng.
B. tỉ lệ người dưới 15 tuổi giảm, tỉ lệ người trên 65 tuổi giảm.
C. tỉ lệ người dưới 15 tuổi tăng, tỉ lệ người trên 65 tuổi tăng.
D. tỉ lệ người dưới 15 tuổi tăng, tỉ lệ người trên 65 tuổi giảm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/13, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh