Câu hỏi: Biểu hiện không phải của quy luật địa đới là

Câu hỏi: Biểu hiện không phải của quy luật địa đới là
A. Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất.
B. Sự phân bố các đai khí áp và các đới gió trên Trái Đất.
C. Sự hình thành các đới khí hậu trên Trái Đất.
D. Sự phân bố các vành đai thực vật theo độ cao.

Gợi ý câu trả lời

Quy luật địa đới thể hiện sự phân bố các thành phần tự nhiên theo vĩ độ: biểu hiện của quy luật địa đới là các vòng đai nhiệt, các đai khí áp, đới gió, đới khí hậu trên Trái Đất.
⇒ Sự phân bố các vành đai thực vật [I]theo độ cao[/I] là biểu hiện của quy luật đai cao (quy luật phi địa đới). Biểu hiện không phải của quy luật địa đới là “Sự phân bố các vành đai thực vật theo độ cao”
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh