Câu hỏi: Biểu hiện nào chứng tỏ EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới?

Câu hỏi: Biểu hiện nào chứng tỏ EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới?
A. Số dân lớn gấp 1,6 lần Hoa Kì.
B. GDP vượt HOA KÌ và chiếm tới 33,5% trong giá trị xuất khẩu thế giới.
C. Số dân đạt 507,9 triệu người.
D. Số dân gấp 4,0 lần Nhật Bản.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Biểu hiện chứng tỏ EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới là chiếm tới 33,5% trong giá trị xuất khẩu thế giới (lớn hơn Hoa Kì – 9%), chiếm 31% GDP của thế giới.

Author: Cô Minh Anh