Câu hỏi: Biểu hiện nào sau đây không phải là biểu hiện của toàn cầu hóa?

Câu hỏi: Biểu hiện nào sau đây không phải là biểu hiện của toàn cầu hóa?
A. Chiến tranh xảy ra trên toàn cầu
B. Thị trường quốc tế mở rộng
C. Thương mại thế giới phát triển mạnh
D. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/10, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh