Câu hỏi: Biểu hiện rõ nhất của quy luật đai cao là

Câu hỏi: Biểu hiện rõ nhất của quy luật đai cao là
A. Sự phân bố của các vanh đai nhiệt theo độ cao.
B. Sự phân bố của các vanh đai khí áp theo độ cao.
C. Sự phân bố của các vanh đai khí hậu theo độ cao.
D. Sự phân bố của cac vanh đai đất và thực vật theo độ cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục II, SGK/78 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh