Câu hỏi: Biểu hiện về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nước đang phát triển không bao gồm

Câu hỏi: Biểu hiện về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nước đang phát triển không bao gồm
A. Nợ nước ngoài nhiều
B. GDP bình quân đầu người thấp
C. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao
D. Chỉ số phát triển con người ở mức thấp

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục 1, SGK/6 – 7 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh