Câu hỏi: Bốn địa điểm trên đất nước ta lần lượt từ Nam lên Bắc là thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Vinh, Hà Nội nơi có 2 lần Mặt Trời đi qua thiên đỉnh gần nhau nhất là

Câu hỏi: Bốn địa điểm trên đất nước ta lần lượt từ Nam lên Bắc là thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Vinh, Hà Nội nơi có 2 lần Mặt Trời đi qua thiên đỉnh gần nhau nhất là
A. Tp. Hồ Chí Minh.
B. Nha Trang.
C. Vinh.
D. Hà Nội.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Do TP. Hồ Chí Minh ở gần Xích đạo nhất nên thời gian Mặt Trời đi qua thiên đỉnh xa nhau nhất, tiếp đến là Nha Trang, Vinh và Hà Nội (gần chí tuyến Bắc) là địa điểm có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh gần nhau nhất.

Author: Cô Minh Anh