Câu hỏi: Bón phân là công đoạn trong sản xuất nông nghiệp đã làm cho

Câu hỏi: Bón phân là công đoạn trong sản xuất nông nghiệp đã làm cho
A. tài nguyên đất không có sự thay đổi.
B. tính chất của đất thay đổi nhiều.
C. đất đai bị giảm chất dinh dưỡng nghiêm trọng.
D. đất đai bị bạc màu hơn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Công đoạn sản xuất làm thay đổi tính chất đất nhiều nhất là bón phân. Bón phân hữu cơ và vô cơ (đạm, nitơ, phốt pho và kali) với liều lượng thích hợp sẽ làm tăng thành phần vô cơ và hữu cơ cho đất trồng -> cải tạo độ phì, chất dinh dưỡng cho đất.

Author: Cô Minh Anh