Câu hỏi: Các công ti xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn không biểu hiệu

Câu hỏi: Các công ti xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn không biểu hiệu
A. có trên 60 nghìn công ti xuyên quốc gia.
B. chiếm 30% tổng giá trị GDP toàn thế giới.
C. thị trường tài chính quốc tế ngày càng mở rộng.
D. chiếm 2/3 buôn bán quốc tế.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/10, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh